Nov 142001
 

Romas klausė: Ar Lietuvos įstatymai numato bausmes SPAM’o (nepageidaujamos reklamos) siuntinėtojams el.paštu? Jei taip – nurodykite, kur apie tai rašoma.

Guru atsako:

Ir TAIP, ir NE.
NE. Lietuvos įstatymai nenumato bausmių už SPAM’o siuntinėjimą (t.y. nekyla baudžiamoji atsakomybė, tai nėra laikoma nusikaltimu).
TAIP. Asmens teisės negaunti nepageidaujamos reklamos jau yra ginamos. Nuo 2001 m. sausio 1 d. įsigaliojo Reklamos įstatymas, kurį galima rasti LRS puslapyje.
Šio įstatymo 13 str. numato, kad reklama vartotojui gali būti teikiama tik jo sutikimu.
13 straipsnis. Reikalavimai reklamai, skleidžiamai kitomis reklamos perteikimo priemonėmis
1. Reklama telefonu, telefaksu, teleksu, elektroniniu paštu gali būti teikiama tik reklamos vartotojo sutikimu ar jo prašymu.
2. Draudžiama tiesiogiai teikti reklamą konkrečiam asmeniui, jeigu yra aiškiai išreikštas šio asmens nesutikimas.

Įstatymo 17 str. numato įstaigas kurios kontroliuoja šio įstatymo įgyvendinimą. Daugeliu atveju tai yra Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba.
17 straipsnio 1 dalis teigia:
‘Šio įstatymo nustatytų reklamos naudojimo draudimų ir reikalavimų įgyvendinimą kontroliuoja Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba bei jos įgaliotos valstybės įstaigos, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba), vietos savivaldos vykdomosios institucijos ir valstybės įstaiga, atsakinga už kultūros vertybių apsaugą, bei saugomos teritorijos steigėjo įgaliota įstaiga. ‘
Lietuvos Administraciniu teisės pažeidimų kodeksas numato administracinę atsakomybę už reklamos naudojimo reikalavimų ir draudimų nesilaikymą. Šią atsakomybę reglamentuoja 214(1) straipsnis. Taigi SPAM’o atveju galima būtų bandyti taikyti baudą nuo 500 iki 1000 Lt.
’214(1) straipsnis. Reklamos naudojimo reikalavimų ir draudimų nesilaikymas
Klaidinančios reklamos naudojimas ar lyginamosios reklamos naudojimo reikalavimų nesilaikymas -
užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.
Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, -
užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki trijų tūkstančių litų.
Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme nustatytų kitų reklamos naudojimo reikalavimų ir draudimų nesilaikymas (išskyrus įstatymų uždraustos ar neteisėtos veiklos reklamos, taip pat prekių ar paslaugų, kurių gamyba ir (ar) pardavimas (teikimas) yra įstatymų uždrausti, reklamos skleidimą visuomenės informavimo priemonėse) -
užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.
Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytus pažeidimus, -
užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų. ‘


Susiję straipsniai:

  • Susijusių straipsnių nėra
 Posted by at 12:00 am

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bad Behavior has blocked 78 access attempts in the last 7 days.